RTX Herstellingen

Bijna alle herstellingen gebeuren in eigen labo:

 

 

- Wij besteden zelden herstellingen uit (tenzij bij sommige merken tijdens de waarborgperiode)
- We doen ook herstellingen voor andere telecomwinkels  (zowel Belgische alsook buitenlandse)

* Indien we iets voor jouw zaak kunnen betekenen neem gerust contact op.

 

 

Wij herstellen:

  • Alle zend-ontvangstapparatuur 
  • Telefonie en fax-apparatuur
  • Alle GSM-merken
  • GPS-Navigatiesystemen van de merken:  ACER - Becker - Garmin - Mio - Navigon - Navman - Kenwood - Tom-Tom - VDO-Dayton - Packard Bell 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TER INFO:

Herstellingen welke niet binnen de 3 maanden afgehaald zijn, worden automatisch onze eigendom zonder enige verdere verwittiging.
ERS Telecom BVBA verwittigd normalerwijze de klant zodra het toestel hersteld is. Indien ERS Telecom BVBA niet zou verwittigen dient de Klant zelf contact op te nemen met ons.
Toestellen die ERS Telecom BVBA zelf dient te verzenden naar een externe hersteldienst (dit gebeurd zelden) kunnen soms langer dan 3 maanden weg zijn. Meestal verwittigen wij de Klant daarvan, indien Klant niks verneemt van de status van de herstelling, dient Klant met ons contact op te nemen.
Op de eindtrap (en op batterijen) van toestellen wordt nooit waarborg gegeven.
Een herstelling kan pas aanvangen na een juiste en volledige foutomschrijving. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data, hetzij door toeval, hetzij door overmacht en terzake kan er ons geen schadeloosstelling ten laste worden gelegd, noch kan ons de vervanging worden opgelegd van het materiaal of van onbruikbaar geworden onderdelen ervan.
Het aanvaarden van een herstelling door ERS Telecom BVBA kan geen enkele verantwoordelijkheid inhouden m.b.t. de vastgestelde schade of defecten ongeacht de oorzaak, noch vóór, noch tijdens, noch na de behandeling van de herstelling en kan ook geen aanleiding vormen tot enige schadevergoeding.
Op aanvraag kan een bestek voor herstelling gemaakt worden.  Voor elke herstelling en/of poging herstelling wordt minimum 50 €  gerekend. (bestek-en onderzoekskosten) Indien de herstelling niet moet uitgevoerd worden, zullen steeds 50 €  bestekkosten aangerekend worden.
Het ter herstelling in ontvangst genomen toestel zal als waarborg dienen voor de betaling van de herstelkosten en/of bestekkosten en de Klant kan in die zin slechts aanspraak maken op teruggave van het betrokken toestel nà betaling van deze herstel- en/of bestekkosten.
Wanneer zou blijken dat een herstelling hoge kosten met zich zou meebrengen, mag door ons een voorafgaand bestek gemaakt worden en zullen de kosten daarvan aangerekend worden ook indien niet tot herstel wordt overgegaan. Bestekken worden steeds opgemaakt onder voorbehoud van onzichtbare gebreken of gebreken die slechts zichtbaar worden bij het uitvoeren van de herstellingswerken. Indien de Klant nalaat om binnen de 30 dagen nadat het bestek hem is overgemaakt (telefonisch per e-mail of  schriftelijk)  een beslissing tot al dan niet het toestel te laten herstellen, zal vanaf dat ogenblik het risico op beschadiging, verlies, enz... van het toestel ten laste van de Klant vallen.
Tevens zal de Klant, na ingebrekestelling (telefonisch per e-mail of  schriftelijk) om tot terugname van het betrokken toestel over te gaan, een bedrag van 2,50 EURO / dag verschuldigd zijn, dit ten titel van bewaarkosten.
Toestellen welke 90 dagen na herstelling of na opgave van bestekkosten nog niet afgehaald zijn door de Klant (verwittiging telefonisch per e-mail of  schriftelijk)  worden automatisch eigendom van ERS Telecom BVBA.
Ook indien de Klant nalaat om binnen de 30 dagen nadat het bestek hem is overgemaakt (telefonisch per e-mail of schriftelijk) een beslissing te nemen tot al dan niet het toestel te laten herstellen, zullen steeds bestekkosten aangerekend worden met een minimum van 50 Euro.
ERS Telecom BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade - van welke aard ook - bij of na het plaatsen van: zend-ontvangstsystemen, antennes, alarmsystemen, GPS-systemen enz...aan de carrosserie of bekleding van de Klant zijn voertuig, of aan Klant zijn woning. ERS Telecom BVBA is enkel verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk functioneren van het toestel en het behoorlijk elektrisch aansluiten en afregelen indien nodig.
De Klant is zelf vrij om de plaatsing te verzorgen of te laten verzorgen in zijn garage of werkplaats naar keuze, doch meestal levert ERS Telecom BVBA het volledige pakket (verkoop & plaatsing)
Eventueel transport (steeds in de orginele verpakking) en bijhorende kosten naar en van een externe reparatiedienst zijn steeds op kosten en risico van de Klant.